การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ Energy Mind Award 2015

การไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับ สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน” เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ( Energy Mind Award ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์การใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนพร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการโดยระบุกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง และสามารถแก้ไขปัญหาการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนได้จริง โดยในปีนี้ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 มีคุณครูคณะทำงานเข้าร่วม 54 โรงเรียน และคุณครูแกนนำดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (Energy Master Award) 23 ท่าน

001

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ เลขาธิการสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำทีมวิทยากรจากสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวล้อม เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ด้วย โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ ได้แบ่งหัวข้อการบรรยายและกิจกรรมเป็น 2 หัวข้อ ดังนี้

1.หัวข้อ “ต้นไม้ปัญหา : Problem Tree Analysis” เป็นการวิเคราะห์ปัญหาการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน โดยใช้เครื่องมือ “ต้นไม้ปัญหา : Problem Tree Analysis” วิเคราะห์หา “รากเง้าของปัญหา” เพื่อนำรากเง้าของปัญหานั้นมาจัดทำแผนงานหรือกิจกรรมให้สอดคล้องกับปัญหาหรือบริบทของโรงเรียน วิทยากรในการบรรยายและนำกิจกรรม คือ คุณภัทรพร คำหงษา เจ้าหน้าที่สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (>>>ดาวน์โหลด Power Point ประกอบการบรรยาย<<<)

2.หัวข้อ “การจัดทำแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน” ในครั้งนี้ให้คณะทำงานนำผลสรุปการทำกิจกรรม ต้นไม้ปัญหา : Problem Tree Analysis มาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้แผนงานหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับปัญหาหรือบริบทของโรงเรียน วิทยกรในการบรรยาย คือ  ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ เลขาธิการสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (>>>ดาวน์โหลด Power Point ประกอบการบรรยาย<<<)

003

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ยังได้เชิญคุณครูแกนนำดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน (Energy Master Award) มาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย เพื่อให้โรงเรียนที่ต้องการที่ปรึกษาในการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ยื่นความประสงค์ขอที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำต่อโรงเรียนในการดำเนินงานฯ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

002

นอกจากนั้น ทีมงานยังได้จัดตลาดนัดความรู้: Energy Mall ให้คณะทำงานได้เห็นตัวอย่างกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน อาทิเช่น มาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงาน กิจกรรมการสร้างแนวร่วม กิจกรรมการบูรณาการ เป็นต้น  และสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณะทำงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถนำไปขยายผลให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างแท้จริง

>>> ภาพเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook : ศูนย์รววมตะวัน ณ กาญจนบุรี

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   13/07/2015