การประชุม Action plan workshop ในโครงการ Energy Mind Award สถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ปีที่ 9

     เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559 สมาสมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  “Action plan workshop” เพื่อวางแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดภายในโรงเรียน ให้กับคณะครูจาก 65 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Energy Mind Award สถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ปีที่ 9 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  กรุงเทพมหานคร  ซึ่งภายในการจัดประชุมมีทั้งกิจกรรมฟังบรรยายสถานการณ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน โดย ดร. ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ เลขาธิการสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์พลังงาน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Image Analysis และกิจกรรมต้นไม้ปัญหาที่ให้คณะครูได้ระดมความคิด วิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน   ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้กลับมาปรับใช้ในการพัฒนาโรงเรียนให้กลายสถานศึกษาอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงต่อไป

การประชุม