,

ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนนวมินราชินูทิศเบญจมราชาลัย รุ่นที่ 2 วันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2560

       เมื่อวันที่ 16-18 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมาศูนย์รวมตะวันมีโอกาสต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนวมินราชินูทิศเบญจมราชาลัย  เข้าสู่ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่ศูนย์รวมตะวัน ครั้งนี้ถือเป็นรุ่นที่ 2 ซึ่งยังคงบรรยากาศการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน สานสามัคคีระหว่างนักเรียนที่เข้าค่ายอย่างแนบแน่นผ่านกระบวนการทำงานเป็นทีม เรียนรู้การแบ่งปัน ความรับผิดชอบ และวินัยในด้านต่างๆ รวมถึงการนำความรู้จากในห้องเรียนออกมาใช้จริงนอกห้องเรียน เปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ ศูนย์รวมตะวันขอขอบคุณโรงเรียนนวมินราชินูทิศเบญจมราชาลัยไว้ ณ โอกาสนี้ โอกาสหน้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์รวมตะวันจะได้ต้อนรับอีกครั้ง