เยาวชน-ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง

ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง

ค่ายเศรษฐกิจพอเพียง เป็นค่ายเยาวชนที่มีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ให้มีสาระและกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งมีพื้นที่การเรียนรู้ ที่จะให้นักเรียนได้ร่วมกันทำความเข้าใจกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางของศาสตร์พระราชา ฝึกปฏิบัติในพื้นที่การเรียนรู้ดังกล่าว และใคร่ครวญไตร่ตรองร่วมกัน จนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ต่อการประยุกต์ใช้แนวทางของศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต ทั้งทางด้านการเรียน การทำงาน การใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นพลเมืองที่ดี

© Copyright 2016 - สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Loading...