ค่ายเยาวชน-ค่ายปฏิบัติการสายตรวจสิ่งแวดล้อม(แกนนำสิ่งแวดล้อม)

ค่ายปฏิบัติการสายตรวจสิ่งแวดล้อม
(แกนนำสิ่งแวดล้อม)

ค่ายปฏิบัติการสายตรวจสิ่งแวดล้อม(แกนนำสิ่งแวดล้อม) เป็นค่ายอบรมที่เน้นพัฒนานักเรียนแกนนำ เช่น นักเรียน/นักศึกษาในชมรมอนุรักษ์ สภานักเรียน ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ (ตระหนักรู้) ในความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการร่วมกับโรงเรียนจัดการความต้องการใช้พลังงาน น้ำ และขยะในโรงเรียน การสร้างและบริหารจัดการทีมนักเรียนให้ประสบความสำเร็จ รวมทั้งการเรียนรู้เทคนิคและวิธีการสำรวจการรั่วไหลสูญเสียจากการใช้พลังงานและน้ำ การสำรวจน้ำทิ้ง และขยะมูลฝอยที่ยากต่อการจัดการในโรงเรียน ตลอดจนแนวทางในการขับเคลื่อนให้เพื่อนนักเรียนหันมาใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนผ่านการจัดกิจกรรมที่มีรูปแบบที่น่าสนใจ

© Copyright 2016 - สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Loading...