เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคมที่ผ่านมา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ได้จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนเพาะพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม รุ่นที่ 8 ขึ้น ซึ่งรวบรวมตัวแทนนักศึกษาจากชมรมสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศรวม 68 คน โดย กฟผ.ได้ไว้วางใจให้สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมในส่วนวันแรกจัด Day camp เพื่อจุดประกายให้เยาวชนได้เกิดความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

     เริ่มต้นด้วยกิจกรรมจุดประกายแนวคิด จุดแรงบันดาลใจด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการบรรยายพระราชกรณียกิจในหลวงรัชการที่ 9 ที่สำคัญต่อเรื่องสิ่งแวดล้อม จากนั้นจึงให้น้องๆแต่ละชมรมระดมความคิดสะกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นตนเองออกมาให้เห็นชัดเจน เพื่อจะนำไปขยายความและจัดทำโครงการแก้ปัญหาต่อไป ช่วงบ่ายนำสู่กิจกรรมสนุกสนานตื่นเต้นไปกับการเรียนรู้กับ Eco walk และ เชฟกระทะรักษ์โลก จบด้วยการขมวดปมสรุปแนวทางการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เริ่มจากตัวเรา รู้จักคิดหน้า คิดหลัง และเลือกกินอยู่ตามวิถีชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อม