หลักสูตรสำหรับ
เยาวชน นักเรียน นักศึกษา

1 ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มีดังนี้

  • ค่ายธรรมชาติศึกษาและนิเวศวิทยา เน้นการสร้างความเข้าใจในความเชื่อมโยงสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ในระบบนิเวศ (หิน ดิน น้ำ พืช และสัตว์) การถ่ายเทพลังงานในระบบนิเวศในรูปของการพึ่งพาอาศัย การเบียดเบียน หรือรูปแบบอื่นๆ ควบคู่กับการปลูกสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ด้วยกิจกรรมต่างๆ กิจกรรม Eco Walk กิจกรรมสายตรวจนิเวศ กิจกรรมสำรวจร่องรอยสัตว์ป่า การทำโป่งเทียม เป็นต้น (3 วัน 2 คืน)
  • ค่ายวิทยาศาสตร์โลกร้อน เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สาเหตุและกลไกการเปลี่ยนแปลง ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น การละลายของน้ำแข็งโลก ปรากฎการณ์แอลนีโญ่และลานีญ่า El Nino and La Nina Phenomenon ฯลฯ ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และวิธีการปรับตัวรับมือโลกร้อน ตลอดจนแนวทางในการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (3 วัน 2 คืน)
  • ค่ายศึกษาประเด็นปัญหาเฉพาะ (special problems) ตามความประสงค์ของโรงเรียนหรือผู้ที่มาใช้บริการจัดค่าย เช่น ค่ายเรียนรู้เกี่ยวกับการพึ่งพาตนเองในเรื่องอาหาร ค่ายตามรอยคาร์บอน ค่ายตามรอยสายน้ำ ค่ายตามรอยพลังงาน ฯลฯ (3 วัน 2 คืน)

2 ค่ายปลูกสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีดังนี้

  • ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน เป็นค่ายส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และเสริมสร้างทักษะด้านการการอนุรักษ์พลังงานให้เกิดขึ้นกับเยาวชน ผ่านการจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ (Experiential Learning) ที่หลากหลายและร้อยเรียง ในฐานความรู้ด้านพลังงาน และพื้นที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกศูนย์รวมตะวัน (3 วัน 2 คืน)
  • ค่ายเยาวชนรักษ์น้ำ เป็นค่ายที่เน้นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และเสริมสร้างทักษะด้านการการอนุรักษ์น้ำให้เกิดขึ้นกับเยาวชน ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ (Experiential Learning) ที่หลากหลายและร้อยเรียง ในฐานความรู้มหัศจรรย์สายน้ำ ลุ่มน้ำ น้ำใช้ รู้ใช้น้ำ และการดูแลน้ำทิ้ง และพื้นที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกศูนย์รวมตะวัน (3 วัน 2 คืน)
  • ค่ายเยาวชนรู้ลดขยะ เน้นความรู้เกี่ยวกับปัญหาขยะ และแนวทางในการลดการทิ้งขยะลงสู่สิ่งแวดล้อมโดยยึดหลัก 1A3R (Avoid Reduce Reuse Recycle) และใช้การวิเคราะห์วงจรผลิตภัณฑ์ (LCA) ในการคัดเลือกสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สำหรับการบริโภค (3 วัน 2 คืน)

3 ค่ายอื่นๆ

ค่ายเยาวชนปลอดบุหรี่

หมายเหตุ ทุกหลักสูตรผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องมีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ หากมีเวลาน้อยกว่า ศูนย์รวมตะวันสงวนสิทธิ์ในการตัดกิจกรรมบางส่วนออกตามความเหมาะสม

การศึกษาดูงานศูนย์รวมตะวัน

ศูนย์รวมตะวันให้บริการ (โดยมีค่าใช้จ่าย) ผู้สนใจที่มาเป็นหมู่คณะ เช่น คณะนักเรียน คณะครู คณะผู้นำชุมชน ฯลฯ ที่ต้องการเข้าเยี่ยมชมสถานีความรู้ต่างๆ  ในศูนย์รวมตะวัน (โดยไม่ได้จัดในลักษณะค่ายเรียนรู้) ซึ่งจะใช้เวลาในการเยี่ยมชมไม่เกิน 2 ชม. โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อขอเข้าเยี่ยมชมล่วงหน้า (อย่างน้อย 2 สัปดาห์) ที่ฝ่ายประสานงาน สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม