หลักสูตรสำหรับ
บุคลากร พนักงานในหน่วยงานต่างๆ

1. ค่ายปลูกสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีดังนี้

  • การอนุรักษ์พลังงาน เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชน ฯลฯ ที่ต้องการปลูกสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เกิดขึ้นกับพนักงานหรือลูกจ้างในหน่วยงาน โดยหวังผลให้การใช้พลังงานในหน่วยงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ลดการรั่วไหลสูญเสียและลดภาระค่าใช้จ่ายลง (3 วัน 2 คืน)
  • การอนุรักษ์น้ำ เป็นหลักสูตรทีเน้นสาระทางด้านการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่อรับมือกับปัญหาการขาดแคลนน้ำ ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทำให้สามารถลดภาระด้านการจัดหาน้ำของหน่วยงาน ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในค่ายนี้ จะได้เรียนรู้แนวทางในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีการใช้น้ำ และการเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ (3 วัน 2 คืน)
  • การลดขยะ เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับขยะ ที่มาและที่ไป รวมทั้งแนวทางการลดปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในองค์กรหรือชุมชนต่างๆ ทั้งนี้ เน้นแนวทางในการแก้ปัญหาขยะที่ต้นทาง มากกว่าปลายทาง (3 วัน 2 คืน)

2. คณะทำงานป้องกันหรือแก้ปัญหาเฉพาะของหน่วยงาน

  • หลักสูตร นักขับเคลื่อนอนุรักษ์พลังงานในหน่วยงาน เป็นหลักสูตรที่จัดสำหรับคณะทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต้องมีหน้าที่ขับเคลื่อนให้เกิดการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ อย่างเป็นรูปธรรม (ใช้เวลา 4 วัน 3 คืน)
  • หลักสูตร Training for Energy, Environment Trainers นักปลูกจิตสำนึก…รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นหลักสูตรที่เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นครูผู้สอนที่ต้องการสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นกับนักเรียน (ใช้เวลา 4 วัน 3 คืน)
  • หลักสูตร นักพัฒนาที่ทำงานปลอดบุหรี่ เป็นหลักสูตรที่จัดสำหรับคณะทำงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม หรือคณะทำงานด้าน CSR ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต้องทำหน้าที่ขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน อย่างเป็นรูปธรรม (ใช้เวลา 4 วัน 3 คืน)

หมายเหตุ ทุกหลักสูตรผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องมีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ หากมีเวลาน้อยกว่า ศูนย์รวมตะวันสงวนสิทธิ์ในการตัดกิจกรรมบางส่วนออกตามความเหมาะสม

การศึกษาดูงานศูนย์รวมตะวัน

ศูนย์รวมตะวันให้บริการ (โดยมีค่าใช้จ่าย) ผู้สนใจที่มาเป็นหมู่คณะ เช่น คณะนักเรียน คณะครู คณะผู้นำชุมชน ฯลฯ ที่ต้องการเข้าเยี่ยมชมสถานีความรู้ต่างๆ  ในศูนย์รวมตะวัน (โดยไม่ได้จัดในลักษณะค่ายเรียนรู้) ซึ่งจะใช้เวลาในการเยี่ยมชมไม่เกิน 2 ชม. โดยผู้สนใจจะต้องติดต่อขอเข้าเยี่ยมชมล่วงหน้า (อย่างน้อย 2 สัปดาห์) ที่ฝ่ายประสานงาน สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม