เมื่อวันที่ 1 – 4 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมาตัวแทนจากสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 7 ท่านได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในหลักสูตร “อริยสัจภาวนา”  สอนโดย อ.ธรรมธีระ ธรรมะพิสุทธิ์ และคณะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิปัสนากรรมฐาน ณ จีรังรีสอร์ท อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  โดยใช้เวลา 3 คืน 4 วันในการฝึกปฏิบัติ สวดมนต์ นั่งสมาธิ เดินจงกลม พิจารณาลมหายใจ สลับกับการบรรยายแนวทางพ้นทุกข์กับความจริงอันประเสริฐ 4 ประการหรืออริยสัจ 4 โดยทางตัวแทนสมาคมฯได้มีความตั้งใจฝึกปฏิบัติเป็นอย่างดี และสามารถนำแนวทางปฏิบัตินำมาต่อยอดเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับการปฏิบัติงานต่อไป