เจ้าหน้าที่สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายกิจกรรมและเผยแพร่

อนุสรณ์ ชัยมงคล

หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมและเผยแพร่

“กินข้าวให้หมดจานเพื่อลดขยะ”

นโคทร ศรีจันทร์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมและโครงการ

“เดินทางโดยใช้รถสาธารณะและมีสติก่อนใช้พลังงาน”

ดวงใจ แสนราชา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมและเผยแพร่

“เป่าผมโดยใช้ลมธรรมชาติแทนการใช้ไดร์เป่าผม”

มธุรส กิตติธรรมโรจน์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมและเผยแพร่

“ทานข้าวให้หมดจาน ดื่มน้ำให้หมดแก้ว”

พรนภา  ลือคำหาญ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมและเผยแพร่

“พกปิ่นโต พกขวดน้ำ ลดขยะลดโลกร้อน”

ศูนย์รวมตะวัน

กิติศักดิ์   สร้อยสน

เจ้าหน้าที่ศูนย์รวมตะวัน

“รู้ลดขยะ  รู้ใช้น้ำ รู้ประหยัดไฟฟ้า”

ฝ่ายโครงการสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ

ภวิภา  เล้าศศิวัฒนพงศ์

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ

“ซื้อสินค้าน้อยชิ้น ลดจำนวนถุงพลาสติก”

กิตติญารัตน์  สามงามเอี่ยม

เจ้าหน้าที่โครงการฯ

“ทางเดียวกันไปด้วยกัน เป็นการประหยัดเชื้อเพลิง”

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ไปรยา  ระถีกา

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

“ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและพอเพียง”

ภาสกร  ผุยพงษ์

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร

“ใช้สติในการตัดสินใจ ทั้งเรื่องการกิน อยู่ ใช้ ให้ถี่ถ้วน”

สุภาภรณ์  แสงคำ

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

“เปิดไฟเฉพาะดวงที่จำเป็น ปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ใช้งาน”

ณภัทร  ตั้งคติธรรม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและจัดซื้อ

“ใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าที่มาจากเส้นใยธรรมชาติ”

นิศาชล เพชรพิทักษ์ชน

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

“ใช้กระดาษ Reuse เป็นการใช้กระดาษอย่างรู้คุณค่า”

กานต์ติมา  จิตรแก้ว

เจ้าหน้าที่ประสานงานและสื่อสารองค์กร

“พกถุงผ้าหรือกระเป๋าส่วนตัวทุกครั้งที่ออกไปซื้อของ ช่วยลดถุงพลาสติก”