กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร (OD) ADEQ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 7-9 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมาคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม…

การจัดการศึกษาดูงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างไรให้คุ้มกับงบประมาณของหน่วยงาน

การจัดการศึกษาดูงานถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญอันจะมีส่วนในการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาบุคลากร…