เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ที่ผ่านมา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมประชุมนำเสนอแผนปฏิบัติการ 2561 พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมของทุกฝ่ายเพื่อรองรับการดำเนินงานกิจกรรมของสมาคมฯในปี 2561 ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำในการสร้างกระบวนการเรียนรู้และทักษะในการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างเสริมสุขภาพให้เกิดขึ้นในสังคมไทย” เราตั้งเป้าหมายร่วมกันว่าในปีหน้าจะจัดระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม , การออกแบบหลักสูตรที่หลากหลายตอบสนองกลุ่มเป้าหมายที่เปิดกว้างขึ้น และสิ่งสำคัญ คือ ระบบการพัฒนาบุคลากรที่เข้มข้นสู่การสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทุกระบบจะขับเคลื่อนเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นไปพร้อมกัน เปรียบดั่งฟันเฟืองที่แม้ว่าจะเป็นฟันเฟืองเล็กหรือใหญ่ ทุกฟันเฟืองมีความสำคัญและจะหมุนไปพร้อมกัน

         สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมยังคงมุ่งมั่น ตั้งใจ รวมพลังสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดสิ่งดีๆด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยเริ่มจากตัวเราที่มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักจนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดี ทำซ้ำๆจนกลายเป็นทักษะสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้ดีขึ้น