เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้มีการจัดกิจกรรม ADEQ Organization Development (OD) 2018 ขึ้นที่บ้านกรูด อเคเดียรีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ คือ ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานตาม Action Plan  ทบทวนปัญหาและแนวทางการพัฒนางานอย่างเป็นระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการสร้างความกลมเกลียว สานสัมพันธ์ให้คนในองค์กรให้เน้นเฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งบรรยากาศในครั้งนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ทุกคนมีรอยยิ้มแห่งความสุขที่ได้มาพักผ่อนและได้ทำสิ่งดีๆร่วมกัน รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน พูดคุยกันเรื่องงานและเรื่องอื่นๆได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะนำไปสู่การเข้าใจงานของตนเองและฝ่ายอื่นๆมากขึ้น ผลจากการทบทวนงานและหลอมใจกันครั้งนี้ สมาคมฯคาดหวังว่า ทุกฝ่ายจะเห็นเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและมุ่งมั่นทำตามแผนไปตามทิศทางที่ถูกต้องนำสู่ความสำเร็จของทั้งงานในฝ่ายตนเองและองค์กรต่อไป