เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมาสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ขึ้นที่อาทิตยาคาร จ.นครปฐม โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมหน้า โดยมีท่านอาจารย์ ธนวันต์(จิรพล) สินธุนาวา นายกสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งถือเป็นโอกาสพิเศษที่ได้มาพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่จำเป็นต่อการนำมาพัฒนางานของสมาคมฯ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น กรุ่นบรรยากาศเก่าๆที่คุ้นเคย ความคิดดีๆ ประสบการณ์ดีๆที่มีร่วมกันจะนำไปต่อยอดพัฒนาให้งานสมาคมฯเจริญรุ่งเรืองต่อไป สมาคมฯขอขอบคุณท่านคณะกรรมการและสมาชิกทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุม โอกาสหน้าจะขอเรียนเชิญอีกครั้ง

        พลังแห่งการสร้างสรรค์ร่วมกัน ความเชื่อในเรื่องเดียวกันอย่างแรงกล้า และลงมือทำอย่างจริงจัง จะนำพาสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนสืบไป