Entries by editor

ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนนวมินราชินูทิศเบญจมราชาลัย รุ่นที่ 1

       เมื่อวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์รวมตะวันได้มีโอกาสจัดกระบวนการเรียนรู้ ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนนวมินราชินูทิศเบญจมราชาลัย รุ่นที่ 1 โดยมีกลุ่มนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (gifted) และคณะครูเข้าร่วมกว่า 80 คน ซึ่งค่ายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากในห้องเรียน สู่การลงมือปฏิบัติจริงนอกห้องเรียน รวมถึงการฝึกทักษะการใช้ชีวิตร่วมกัน การทำงานเป็นทีม เพิ่มเติมอีกด้วย ทางศูนย์รวมตะวันขอขอบคุณทางโรงเรียนฯที่ได้มอบความไว้วางใจให้ศูนย์ตะวันได้บริการทางวิชาการ พบกันอีกครั้งในรุ่นที่ 2 วันที่ 16 – 18 ตุลาคมนี้  

ค่ายครูรักษ์พลังงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขต 2

      เมื่อวันที่ 5-7 ตุลาคม ที่ผ่านมา ศูนย์รวมตะวันมีโอกาสต้อนรับคณะครูจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขต 2 จัดค่ายครูอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปต่อยอดจัดกิจกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมผนวกเข้าไปทั้งในและนอกหลักสูตร บรรยากาศเต็มไปด้วยการเรียนรู้ที่สนุกสนาน และสาระดีๆ รวมถึงมิตรภาพที่ตัวแทนจากทุกโรงเรียนมีให้กัน ทางสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมขอขอบคุณทีมงานจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขต 2 ที่ไว้ใจให้ศูนย์รวมตะวันได้มีโอกาสให้บริการจัดกิจกรรม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณครูทุกคนจะได้ประโยชน์กลับไปไม่น้อย

การจัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ประสบความสำเร็จ

   ในรอบ 5 ปีแต่ละโรงเรียนมักจะมีแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาสถานศึกษาและใต้แผนยุทธศาสตร์จะถูกแบ่งออกเป็นแผนงานตามลักษณะงาน ซึ่งหากจะย่อยลงไปกว่านั้น คือ การแตกออกเป็นโครงการ และตามมาด้วยกิจกรรมย่อยที่อยู่ภายใต้โครงการนั้นๆโครงการมีความสำคัญ คือ สามารถนำไปสื่อสารให้กับคณะทำงานได้มองเห็นความสำคัญและภาพรวมของทั้งโครงการ ตลอดจนมองเห็นทิศทาง,เวลาและทรัพยากรต่างๆ ทั้งคนและงบประมาณ ที่ใช้ในการขับเคลื่อนโครงการให้ประสบความสำเร็จได้    การจัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมีความสำคัญมากในปัจจุบัน เพราะหากในสถานศึกษายังไม่ตระหนักถึงเรื่องนี้ต่อไปข้างหน้าจะกลายเป็นปัญหาที่สะสมและกลับกลายเป็นภาระอันหนักอึ้งให้กับโรงเรียน เช่น ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการใช้พลังงานอย่างไม่รู้คุณค่าของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน,ปัญหาขยะที่ไม่ผ่านการแยกและไม่ทิ้งลงถัง เป็นต้น แต่การจัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมีอาจไม่ได้ประสบความสำเร็จไปทุกโครงการซึ่งปัญหาที่มักเป็นอุปสรรคที่พบบ่อย ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน การไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ความไม่ต่อเนื่องในการทำโครงการ อันเนื่องจากการเปลี่ยนผู้บริหารหรือคณะทำงาน การไม่ให้ความร่วมมือของบุคลากรฝ่ายต่างๆเนื่องจากยังไม่เข้าใจและยังไม่เห็นคุณค่า ขาดแคลนงบประมาณ ขาดหน่วยงานสนับสนุน    จริงอยู่ที่ปัจจัยเหล่านี้เป็นอุปสรรคที่ดูเหมือนยิ่งใหญ่แต่หากมีความตั้งใจจะลงมือทำอย่างจริงจังและมองไปถึงเป้าหมายปลายทางสุดท้ายที่เห็นนักเรียนทุกคนที่ผ่านกิจกรรมในโครงการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ทางโรงเรียนจัดให้และได้รับสิ่งดีๆติดตัวไป เกิดแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นได้ การจัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ประสบความสำเร็จ การค้นหารากเหง้าของปัญหา ซึ่งหากเราไม่สามารถค้นพบรากเหง้าของปัญหาได้ การแก้ปัญหาจะต้องแก้แบบไม่จบสิ้น แก้จุดนี้ จุดโน้นรั่ว ไปเรื่อยๆ วนเวียนหาทางออกไม่เจอ และสำหรับเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ในการขุดค้นไปยังรากเหง้าของปัญหาได้ คือ ต้นไม้ปัญหา (Problem tree) ซึ่งเปรียบให้เห็นว่า ปรากฏการณ์ของปัญหาเปรียบเหมือนลำต้น เราจะใช้คำถามว่า ทำไม ทำไม ทำไม? ขุดค้นหาสาเหตุไปเรื่อยๆจนถึงรากต้นไม้ คือ ไม่สามารถหาสาเหตุต่อไปได้อีกแล้ว ซึ่งเปรียบเสมือนรากของปัญหาอย่างแท้จริง จากนั้นจึงจะนำปัญหามาเรียงลำดับความสำคัญเพื่อเตรียมตัวในการจัดการต่อไป การสำรวจสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน […]

เจ้าหน้าที่เผยแพร่และจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่เผยแพร่และจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติของผู้สมัคร อายุไม่เกิน30 ปี วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) มีทักษะด้านการสื่อสาร (โดยเฉพาะการพูดและนำกิจกรรมต่อสาธารณะ) มีความคิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีบุคลิกเป็นผู้นำ สามารถปฏิบัติงานตามลำพังได้ สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัด หรือปฏิบัติงานในวันหยุดได้ อุปนิสัยรักธรรมชาติ ชอบความสงบเรียบง่าย(อยู่ง่ายกินง่าย) สวัสดิการ เงินเดือนตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ เบี้ยเลี้ยงกรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด ประกันสังคม ประกันกลุ่ม AIA ดาวน์โหลดใบสมัครแล้วส่งมาที่ E-mail : adeqjob@hotmail.com วิธีการคัดเลือก คัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัคร , สอบสัมภาษณ์ และ ทดลองปฏิบัติงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณณภัทร ตั้งคติธรรม (โอ๊ต) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 02-4081600-03 ในวันที่ทางเรานัดสัมภาษณ์ กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบทุกหน้าพร้อมติดรูปถ่ายสี และแนบสำเนาใบแสดงผลการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ให้ครบถ้วนและนั่งรอเรียกสัมภาษณ์หน้าห้องสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การสัมภาษณ์จะเรียงลำดับตามผู้ที่มาถึงและส่งเอกสารครบถ้วนก่อน ดาวน์โหลดและดูวิธีการส่งใบสมัครได้ที่นี้

การประชุมเพื่อพัฒนารูปแบบการทำงานและเตรียมการก้าวต่อไปของโครงการ Energy Mind Award ในปี 2561

เมื่อวันที่ 21 กันยายน เวลา 10.00 น. – 12.00 น. คณะทำงาน โครงการ Energy Mind Award จากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) นำทีมโดย นางสาวผาสุก สัมปุณณะโชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกับทางสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนำทีมโดย ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ (อ.ฟ้า) อุปนายาสมาคมฯ โดยวาระการประชุมเกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการทำงานเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้เกิดกับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งพิจารณาตัวชี้วัดที่ใช่และชัดให้มากขึ้น ซึ่งช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเราทำโครงการเหมือนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ คือ ลงมือทำจริงพร้อมเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์นำมาวิเคราะห์และพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหัวใจของโครงการ คือ การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นทั้งระบบในสถานศึกษา ซึ่งต้องทำอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง มีส่วนร่วม และครบวงจร ทั้งนี้คณะทำงานทุกท่านยังมุ่งมั่นและเชื่อในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การลงมือทำและปฏิบัติซ้ำๆจนกลายเป็นทักษะ สร้างสรรค์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้ดีๆยิ่งๆขึ้นต่อไป  

ค่ายฝึกอบรมกระบวนการขับเคลื่อนสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุขอย่างเป็นระบบ

เมื่อวันที่ 15 – 17 กันยายนที่ผ่านมา สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดค่ายฝึกอบรมกระบวนการขับเคลื่อนสถานประกอบการสุขภาพดีมีสุขอย่างเป็นระบบ ณ ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี โดยมีตัวแทนจากสถานประกอบการกว่า 20 สถานประกอบการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การบรรยายโดย ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ , ตลาดนัดกิจกรรม และ workshop การเขียนแผนปฏิบัติการเพื่อเป็นแนวทางในการนำกลับไปต่อยอดที่สถานประกอบการ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและบรรยากาศการเรียนรู้ ขอบคุณตัวแทนสถานประกอบการทุกท่านและขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนโครงการฯทุกๆท่าน  สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ Facebook : ศูนย์รวมตะวัน ณ กาญจนบุรี

9 วิธีการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพราะสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่เราจำเป็นต้องใส่ใจ และเพราะเหตุที่เราไม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเมื่ออดีตได้เริ่มแสดงผลให้เห็นผลกระทบต่อมนุษย์ที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เช่น ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศสืบเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน  พักหลังๆจึงมีการตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมจนเริ่มได้ยินประโยคที่ว่า  “วิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” อยู่บ่อยๆ  เราลองมาขยายความตามแบบฉบับสมาคมฯว่า  “วิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”  นี้แท้จริงคือแบบไหนได้บ้าง ปลูกผักกินเอง — ปัจจุบันผักที่วางขายตามท้องตลาดมีการปนเปื้อนสารเคมีที่อันตรายต่อสุขภาพมากมาย หันมาปลูกผักกินเองกันดีกว่า แม้ว่ามีพื้นที่น้อยก็ไม่เป็นปัญหา สามารถปลูกผักแนวตั้งหรือในกระถางกินเองได้ ตัวอย่างโครงการที่น่าสนใจ คือ โครงการสวนผักคนเมือง: ปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต หรือแปลงผักปลอดสารพิษที่ปลูกที่สวน 350 ppm ที่ศูนย์รวมตะวัน เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการพึ่งพาตัวเองด้านอาหาร—– ตัวอย่างเว็บไซต์สังคมการปลูกผักกินเอง สไตล์สวนผักคนเมือง เข้าชมได้ที่ http://www.thaicityfarm.com/ รู้เลือกบริโภคของกินของใช้ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม — จากแหล่งวัตถุดิบสู่จานอาหารของเรา ผ่านกระบวนการใช้พลังงานและสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแทบจะทุกขั้นตอน เราสามารถจะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า การประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle assessment) หรือ LCA ซึ่งเราสามารถสังเกตได้จากการติดฉลากเขียว หรือ ฉลากคาร์บอนฟุ๊ตปริ๊น ที่ติดอยู่ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ฉลากคาร์บอนฟุ๊ตปริ๊น เริ่มลงมือทำจากเรื่องเล็กๆ ที่ทำได้ไปสู่เรื่องที่ยากและใหญ่ขึ้น — บางครั้งเราอาจมองว่าการใช้ชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อมดูเป็นเรื่องที่ทำได้อยาก เริ่มอยากเพราะเรายังติดกับความเคยชินแบบเดิมๆอยู่ แต่ที่จริงแล้วเราสามารถเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวัน เช่น การปฏิเสธถุงพลาสติกจากร้านสะดวกซื้อเมื่อซื้อของไม่เยอะ 1-3 ชิ้น หรือ […]

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน

           เมื่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้ถูกยกระดับความสำคัญถึงจุดที่บรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ( พ.ศ. 2560 – 2579) โดย ยุทธศาสตร์ที่ 5 ได้ระบุชัดเจนว่า “การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ซึ่งนำไปสู่ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ว่าด้วย “การจัดการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ย่อมจะเป็นผลให้สถานศึกษาทั่วประเทศต้องปรับตัวเพื่อรับกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการศึกษา 20 ปี ที่กล่าวถึงนี้             ในส่วนของสถานศึกษานั้น การจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน รวมไปถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มักจะถูกกำหนดตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงอยู่แล้ว แต่ในแต่ละสถานศึกษาอาจจะมีการปรับหรือพลิกแพลงให้เหมาะกับนักเรียนและท้องถิ่นที่แตกต่างกันไป แต่หากจะทำให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีต่อเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมจริงๆ สถานศึกษาจำเป็นจะต้องมีการสอดแทรกเรื่องงพลังงานและสิ่งแวดล้อมเข้าสู่กระบวนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน ตลอดจนไปถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเมื่อนักเรียนได้ผ่านกระบวนการเหล่านี้แล้ว เขาจะได้แนวคิดรวบยอดเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน และเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางบวกมากขึ้น            สำหรับกิจกรรมที่จะสอดแทรกในการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีหลากหลายให้เลือก ทั้งนี้ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมในแง่ของการสอดคล้องและเชื่อมโยงกับเนื้อหาวิชาในกลุ่มเนื้อหาสาระต่างๆ ซึ่งสมาคมฯมีตัวอย่างกิจกรรมที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ กิจกรรมประเภทส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักเรียนในการอนุรักษ์พลังงานหรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน […]