Entries by editor

หิ่งห้อยน้อย คอยให้ทุกคนมาเรียนรู้ รออยู่ที่ศูนย์รวมตะวัน

เสียกระพริบวิบวับยามค่ำคืน ประดับม่านมืดให้ดูงดงาม คืนไหนที่มีเจ้าหิ่งห้อยน้อยคืนนั้นเราจะไม่เหงา เรามารู้จักเขาให้มากขึ้นกับบทความนี้   หิ่งห้อยมีกี่ชนิด หิ่งห้อยในโลกมีมากกว่า 2,000 ชนิด กระจายอยู่ในทวีปเอเชียยุโรป ออสเตรเลีย อเมริกาเหนือและอเมริกากลาง พบได้ตั้งแต่บนภูเขาจนถึงบริเวณ ชายฝั่งทะเล    จากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีหิ่งห้อยจำนวน 8 สกุล ได้แก่ สกุล Luciola  หิ่งห้อยที่พบในศูนย์รวมตะวัน หิ่งห้อยที่พบในศูนย์รวมตะวัน เป็นหิ่งห้อยสกุลใหญ่   เป็นชนิดที่พบมากที่สุดและพบทุกภาคของประเทศไทยตามแหล่งน้ำจืดและน้ำกร่อย คาดว่ามีมากกว่า ๓๐ ชนิด   ตัวผู้ และตัวเมียเต็มวัยมีปีกบินได้และมีอวัยวะทำแสงทั้งตัวผู้และตัวเมีย   ที่มาข้อมูล: คู่มือหิ่งห้อยในป่าชายเลน, 2550 ลักษณะรูปร่างของหิ่งห้อย ส่วนหัว มีสีดำหรือสีเหลืองปนน้ำตาลมีตาโตสีดำ 1 คู่ หนวด  1 คู่สีดำ มีหนวด 2 ข้างสี ส่วนอก มีลักษณะกว้างออกทางด้านข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า บางชนิดอกขยายใหญ่คลุมส่วนหัวเอาไว้มองไม่เห็นส่วนหัวเมื่อมองลงมาทางด้านบน ปีกของหิ่งห้อยมี 2 ปีก ปีกบนมีลักษณะทึบแสงและไม่แข็งมาก ปีกล่างมีลักษณะบางใสสีดำหรือสีชา สีของปีกมีลักษณะแตกต่างกันตามชนิด ขาของหิ่งห้อยมี 3 […]

การทำแผนปฏิบัติการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน

ว่ากันวาก่อนจะลงมือทำอะไรก็ต้องมีแผนก่อน ทำงานอย่างไม่มีแผนเหมือนกับทำงานแบบคนหลับตาทำ ไร้ทิศทาง ไร้เป้าหายและความชัดเจน การทำแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานก็เช่นเดียวกัน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อมีการทำแผนปฏิบัติการ เรามาเรียนรู้วิธีทำแผนปฏิบัติการ ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมกันเถอะ ทำไมต้องมีแผนปฏิบัติการ ??? • ช่วยลดภาระในการตัดสินใจว่าจะทำอะไร เมื่อไหร่โดยใคร เพราะมีการกำหนดไว้ล่วงหน้าว่าจะทำกิจกรรมอะไรบ้างในช่วงเวลาหนึ่งๆ •สามารถเลือกกิจกรรมที่จะทำตามลำดับความสำคัญและเหมาะสมกับสถานการณ์ ทำให้การจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง มีผลผลิตที่เสริมแรงซึ่งกันและกันหรือต่อยอดจากผลผลิตของกิจกรรมที่ทำก่่อนหน้า •การมีแผนปฏิบัติการท าให้ ลดความเสี่ยงในการควบคุมให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ องค์ประกอบของแผนปฏิบัติการ 1. ชื่อแผนปฏิบัติการ 2. ความเป็นมา 3. วัตถุประสงค์ 4. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 5. กลยุทธ์ในการด าเนินงาน 6. กิจกรรม (รายละเอียด) 7. แผนการดำเนินงาน 8. ทรัพยากรที่ต้องใช้ 9. ผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อสิ้นสุดแผน 10.การติดตามประเมินผล 1. ชื่อแผนปฏิบัติการ – แผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ………(ชื่อหน่วยงาน) – แผนปฏิบัติการ ……(ชื่อหน่วยงาน) อนุรักษ์พลังงาน – แผนปฏิบัติการ…(ชื่อหน่วยงาน) ร่วมใจลดใช้พลังงาน…..% (บรรจุเป้าหมายลงในชื่อแผนให้ชัดเจน) […]

รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงานมหกรรมมหกรรมสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ : แรงงานสุขภาพดี 4.0 เพิ่มพูนกำไรให้องค์กร

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเครือข่ายสถานประกอบการและจุดจัดการทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมจัดงานมหกรรมสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ : แรงงานสุขภาพดี 4.0 เพิ่มพูนกำไรให้องค์กร ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซนทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบการสร้างสุขภาพ  สถานประกอบการสุขภาพดีมีสุขรวม 72 แห่ง และบุคคลดีเด่นที่ให้การสนับสนุนให้เกิดการขยายงานสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ จำนวน 13 ท่าน โดยท่านได้กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้และขอชื่นชมหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการเดินหน้า  สานต่อแนวคิดของการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมการมองปัญหาต่าง ๆ แบบองค์รวม และขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการที่จะก่อให้เกิดการเสริมสร้างสุขภาวะให้เกิดขึ้นกับแรงงานหรือคนทำงานทุกคน  ซึ่งปัจจัยแห่งความสำเร็จทางธุรกิจของสถานประกอบการ คือ ทรัพยากรมนุษย์ เพราะหากสร้างบุคลากรให้มีสมรรถนะ มีสุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรงย่อมส่งผลต่อขีดความสามารถในการทำงานต่อไป   รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงานมหกรรมมหกรรมสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ : แรงงานสุขภาพดี 4.0 เพิ่มพูนกำไรให้องค์กร กลุ่มที่ 1  สถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข ในการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการในรอบปี 2560-61 มีสถานประกอบการ 19 แห่ง ที่สมัครใจในการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมให้แก่พนักงานตนเอง […]

สมาคมฯร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น กรอบแผนที่นำทางการเสริมพลังความร่วมมือและสร้างเสริมศักยภาพในเชิงรุกรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ACE)

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแลด้อมส่งตัวแทนร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น กรอบแผนที่นำทางการเสริมพลังความร่วมมือและสร้างเสริมศักยภาพในเชิงรุกรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภฒิอากาศ (ACE) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอามารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต จัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภายในกระทรวงฯ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ คือ การรับฟังข้อเสนอแนะและตอบข้อสงสัยหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องต่อ กรอบแผนที่นำทางการเสริมพลังความร่วมมือและเสริมสร้างศักยภาพในเชิงรุกรับ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ACE) ซึ่งจะนำข้อเสนอดังกล่าวไปเป้นแนวทางในการทำแผนปฏิบัติการของกรมส่งเสริมฯต่อไป ก่อนหน้านี้ทางกรมส่งเสริมฯได้มีการจัดประชุมวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาส (SWOT) และมีการทำแผนระยะเตรียมการ ระยะกลาง และระยะยั่งยืน ซึ่ง 10 ปีข้างหน้าสิ่งที่คาดหวังที่อยากให้เป็นไปได้ คือ ปัจจัยต่างๆที่จะทำให้เกิดความยั่งยืน คือ การจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้งในและนอกหลักสูตรให้เป็นไปในรูปแบบ เปลี่ยนจากเรียนให้รู้ เป็นเรียนเพื่อรอด คนไทยรุ่นใหม่จะต้องเป็นคนที่มีความรู้พื้นฐานและเข้าใจเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate literracy) ยกระดับผู้รอบรู้เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) การะบวนการสื่อสารที่ทันสมัย ครบวงจร และมี Plateform […]

ความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพ คือ ความมั่นคงของชีวิตมนุษย์

พัฒนาการต่อเนื่องของระบบนิเวศได้ทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน มีการพึ่งพากันในการดำรงชีวิต เมื่อมีความแตกต่างกันมากก็จะมีการพึ่งพากันมาก เช่น ในระบบนิเวศของป่า จะมีพืชพรรณที่หลากหลาย เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด โดยมีการศึกษาความหลากหลายกับความสมดุลของระบบนิเวศ พบว่าระบบนิเวศใดๆ ที่มีความหลากหลายของพรรณพืชและสัตว์มีความสมดุลมาก เมื่อถูกรบกวนจากภายนอกจะสามารถปรับเข้าหาสมดุลได้โดยง่าย เนื่องจากในระบบนิเวศเดียวกันจะมีควบคุมกันเองอย่างเหมาะสม เช่น ระบบนิเวศของป่าธรรมชาติที่ปริมาณอาหารจะควบคุมปริมาณสัตว์ ประชากรสัตว์เล็กจะถูกควบคุมด้วยประชากรสัตว์ใหญ่ และจำนวนสัตว์ใหญ่จะถูกควบคุมโดยปริมาณอาหารหรือโรคร้ายหรือการล่าของคนหรือสัตว์อื่นๆ ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีพรรณไหลากหลลายชนิด โรคพืชและประชากรแมลงจะมีการควบคุมกันและกันได้เป็นอย่างดี จะมีโอกาสของการเสียสมดุลน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับสวนป่าหรือป่าปลูก ที่มีการคัดเลือกพันธุ์พืชบางชนิดมาปลูกเป็นพืชที่ติดต่อกน ซึ่งมีโอกาสได้รับความเสียหายจากกการแพร่ระบาดของโรคพืชได้ง่าย การทำสวนครัวของพรรณพืชที่หลากหลาย ถ้าการปลูกผักในแปลงผักขนาดใหญ่ก็มีความแตกต่างที่จำนวนชนิดของพันธุ์พืชที่ปลูก การสูญเสียผลผลิตจากการรบกวนของศัตรูพืช ในแปลงสวนครัวก็จะเกิดขึ้นน้อยกว่าแปลงผัก การเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าของเกษตรกรในภูมิภาคต่างๆ มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสมดุลและความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพของป่า การเก็บหาของป่าเคยได้รับพิจารณาว่าเป็นกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อป่ามากมาย แต่การเก็บหาของป่าโดยจำนวนคนที่มากขึ้น การผลักดันราคาของให้ผู้บริโภคยอมจ่ายมากขึ้น รวมทั้งราคาที่สูงขึ้นจากการส่งออกผลผลิตจากป่า ทำให้มีการเก็บของป่าที่มากและรวดเร็ว ไม่สามารถปลูกทดแทนใหม่ได้ทัน ในที่สุดทำให้เสียสมดุลของระบบนิเวศป่า สำหับการบุกรุกแผ้วถางพื้นที่ป่าเพื่อทำมาหากินของคนจำนวนมาก พื้นที่ป่าถูกแทนที่ด้วยพืชไร่ เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง หรือพืชสวน เช่น ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ยิ่งมีการบุกรุกและขยายที่ทำกินในเขตป่ามาก ก็ทำให้เกิดการสูญเสียความหลาหลายทางชีวภาพมาก นอกเหนือจากกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าเพื่อทำกินของชาวบ้านโดยทั่วไปแล้ว การสูญเสียพื้นที่ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพยังเกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยว การอุตสาหกรรม การขยายตัวของเมือง การคมนาคมขนส่ง การจัดหาพลังงาน การจัดหาและสร้างแหล่งน้ำ เป็นต้น […]

การพึ่งพากันของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

การผลิตในวงจรของพืชเป็นการเริ่มต้นที่สำคัญของการพึ่งพากันในระบบนิเวศ เพราะสัตว์จำนวนมากไม่สามารถผลิตอาหารเพื่อการบริโภคได้ด้วยตนเอง จึงต้องอาศัยอาหารจากการผลิตและสะสมของพืช พืชจะสังเคราะห์แสงและผลิตอาหาร เพื่อใช้บริโภคเอง อีกทั้งเพื่อการส่งเสริมการเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของพืช สัตว์บางชนิดไม่สามารถกินพืชเป็นอาหารเพียงอย่างเดียวแต่จำเป็นต้องกินธาตุอาหารจากสัตว์อื่นด้วย จึงต้องไล่ล่าสัตว์อื่นเป็นอาหาร ส่วนมนุษย์เป็นสายพันธุ์ที่มีการพัฒนาสูง บริโภคทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร มีการปรุงอาหารให้สุก ให้ได้รสชาติและมีความหลากหลาย แต่อย่างไรก็ตาม การดำรงชีวิตของมนุษย์ก็ไม่จำเป็นต้องบริโภคทั้งพืชและสัตว์ เพราะคนจำนวนไม่น้อยบริโภคพืชเพียงอย่างเดียวก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสุขภาพดี ในระบบนิเวศอาจมองเห็นไม่ชัดว่าใครพึ่งพาใคร แต่ในท้ายที่สุด ในการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ เมื่อตายไปจะเป็นอาหารให้จุลินทรีย์ในการเจริญเติบโตและการเพิ่มประชากร จากนั้นจุลินทรีย์ก็เป็นอาหารแก่แมลง สัตว์จะมากินแมลงต่อไปหรือจุลินทรีย์ในน้ำก็เป็นอาหารของสัตว์น้ำ ปลามากินสัตว์น้ำ ปลาใหญ่มากินปลาเล็ก และขยายวงห่วงโซ่อาหารไปเรื่อยๆ ท้ายที่สุดก็เป็นอาหารบนโต๊ะของมนุษย์ ซึ่งเป็นผู้บริโภคท้ายสุดของห่วงโซ่อาหาร การย่อยสลายของซากพืชซากสัตว์ของจุลินทรีย์ มีประโยชน์อย่างมากต่อระบบนิเวศ โดยลองคิดดูว่า ถ้ามีสิ่งมีชีวิตมากมายในโลกตายลงโดยไม่มีการย่อยสลายอะไรจะเกิดขึ้น ก็จะเกิดการทับถมและเมื่อเจอความร้อน การเผาไหม้ก็จะขยายวงกว้าง หรือเรียกว่าไฟบรรลัยกัลป์ ด้วยคุณประโยชน์ของจุลินทรีย์ทำให้เกิดการย่อยสลาย และทำให้ธาตุอาหารในซากพืชซากสัตว์หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ในการเจริญเติบโตได้อีก ดังนั้นจุลินทรีย์จึงเป็นที่พึ่งพาที่สำคัญของระบบนิเวศ รวมทั้งแมลงหลายชนิดก็เป็นที่พึ่งพาของนก และการถ่ายทอดทางการบริโภคก่อให้เกิดห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศนั่นเอง และการย่อยสลายของจุลินทรีย์เป็นการปรุงแต่งโครงสร้างดินให้ดีขึ้น และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของพืชหลายชนิด เพราะในการเจริญเติบโตของพืชต้องอาศัยธาตุอาหาร ความเหมาะสมของดินในการดูดซับน้ำและความสามารถในการชอนไชของราก พืชจะอาศัยเพียงแสงแดดอย่างเดียวในการสังเคราะห์ไม่ได้ ในระบบนิเวศเกษตร พืชทำให้โครงสร้างของดินมีความสำคัญมากขึ้น ในการเจริญเติบโตของพืช เพราะระบบนิเวศประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตหลากหลาย ดินที่ร่วนซุยมีธาตุอาหารที่พืชสามารถดูดซับมาจากดินที่ได้รับการถ่ายทอดจากสิ่งมีชีวิตได้ดี ดินที่ปราศจากสิ่งมีชีวิตจะนำธาตุไปใช้ได้อย่างไม่เต็มที่ เช่น ดินที่ขุดจากขุมเหมืองมีธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปตัสเซียม ปริมาณเพียงพอ แต่พืชไม่สามารถนำไปใช้ได้ […]