Entries by editor

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร (OD) ADEQ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 7-9 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมาคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร (OD) ADEQ ประจำปี 2562 ณ โกลเด้น โกลด์ (เขาใหญ่) รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ร่วมสรุปการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและทบทวนปัญหาและร่วมหาแนวทางการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพให้บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนการจัดกิจกรรมให้เจ้าหน้าที่ได้เปิดใจสานความสัมพันธ์ มองให้เห็นคุณค่าของตัวเองและคุณค่าของผู้อื่น หลอมรวมเป้าหมายตัวเองและองค์กรเป็นหนึ่งเดียว

การจัดการศึกษาดูงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างไรให้คุ้มกับงบประมาณของหน่วยงาน

การจัดการศึกษาดูงานถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญอันจะมีส่วนในการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาบุคลากร เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ให้กับบุคลากร สามารถเปิดโลกของการเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดแนวคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพื่อนำไปต่อยอดนำไปใช้ในการพัฒนางานและองค์กรให้บรรลุสู่เป้าหมายได้ ด้วยกระแสสถานการณ์วิกฤตของปัญหาสิ่งแวดล้อม ทำให้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมนับว่าเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน ทุกหน่วยงานต่างต้องเร่งปรับแผน เตรียมรับ ปรับตัวให้ทันกับผลกระทบที่เกิดขึ้น ดังนั้นหนึ่งในขั้นตอนของการกระตุ้นเตือน จุดประกายให้บุคลากรในหน่วยงานหันมาใส่ใจและตระหนักด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น คือ การจัดการศึกษาดูงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งนี้เรามองไปที่ประเด็นว่าไม่อยากให้เป็นการจัดเพื่อที่จะใช้งบให้จบไปเท่านั้น หากจะให้คุ้มค่าควรจะมองไปถึงเรื่องของกระบวนการส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึกด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมทั้งหมด นั้นก็หมายถึงว่าก่อนจะจัดศึกษาดูงานเราจัดกิจกรรมปูทางอะไรมาก่อนและหลังจากจัดศึกษาดูงานแล้วจะนำไปต่อยอดสู่เรื่องอะไรต่อ ซึ่งหากมีการวางแผนที่ดีและจัดตามแผนที่วางไว้อย่างครบถ้วนย่อมจะส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรและคุ้มค่าต่อการนำงบประมาณมาใช้ได้อย่างแท้จริง ประโยชน์ของการศึกษาดูงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆและความรู้ที่จะนำไปต่อยอดในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน เพื่อให้พนักงานเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนในนและนอกองค์กรเพื่อให้ได้มุมมองด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่กว้างมากขึ้นและตรงกับปัญหาในองค์กรมากขึ้น ขั้นตอนการจัดการศึกษาดูงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างไรให้คุ้มค่างบประมาณของหน่วยงาน กำหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้ชัด เช่น เพื่อต่อยอดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ทำอยู่หรือจะจุดประกายปูพื้นฐานความรู้เพื่อที่จะทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ติดต่อหน่วยงานหรือสถานที่ที่จะไปดูงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ประสานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับกิจกรรมให้สอดคล้องและอัพเดตยอดจำนวนคนเข้าศึกษาดูงานให้ใกล้เคียงกับควมเป็นจริงที่สุด มอบหมายภารกิจให้ผู้ศึกษาดูงานได้เป็นแนวทางนำไปเก็บเกี่ยวสิ่งที่ไปศึกษาดูงาน และการนำมาต่อยอดโดยอาจทำเป็นใบงานสรุปหรือการรวมกลุ่มย่อยเพื่อสรุปร่วมกัน และมีผู้ประสานงานกลุ่มย่อยสรุปประเด็นนำส่งผู้ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อ ผู้บริหารนำข้อมูลจากข้อ 4 ไปวิเคราะห์และสรุปเพื่อนำไปวางแผนในการจัดทำแผนปฏิบัติการหรือการคิดโครงการต่อยอดอื่นๆเพื่อให้เกิดผลต่อไป คำถามสำคัญของการจัดการศึกษาดูงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม คือ จะไปดูอะไร ? ไปดูเพื่ออะไร ? ดูแล้วได้อะไร ? ดูแล้วนำมาใช้ต่อยอดในการทำงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างไร ? หากตอบได้ครบและวางแผนล่วงหน้าอย่างดี เราเชื่อว่าการศึกษาดูงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่หน่วยงานจัดขึ้นนั้น คุ้มค่าต่อการจัด ได้รับประโยชน์ต่อหน่วยงานแน่นอน ============================================= ศูนย์รวมตะวันขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้การศึกษาดูงานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่หน่วยงานที่หน่วยงานที่ท่านจัดขึ้นนั้น คุ้มค่าต่องบประมาณและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร 096 – 6421093 , 02-408-1600 […]