เมื่อวันที่ 23-24  ธันวาคม ที่ผ่านมา ทางคณะทำงานธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความไว้วางใจให้สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมค่ายฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี บรรยากาศตลอดระยะเวลา 2 วัน 1 คืนเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมเรียนรู้ กับการลงมือปฏบัติกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมกินอยู่รู้ใช้ในสไตล์ Low Carbon ผ่านกิจกรรมอาหารจานเด็ดกับ LCA กับการแสดงฝีมือร่วมคัดสรรวัตถุดิบและลงมือประกอบอาหารอย่างสุดฝีมือ งานนี้นอกจากจะได้ความสนุกสนานและการฝึกทักษะการทำงานเป็นทีมแล้ว ยังได้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการใช้หลักของการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ( Life Cycle Assessment : LCA) เพื่อตัดสินใจในการเลือกกินเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

      ศูนย์รวมตะวันขอขอบคุณคณะทำงานของทางธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูงที่เลือกไว้วางใจให้ทางสมาคมฯจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับทางหน่วยงาน หวังเป็นอย่างยิ่งงว่าโอกาสหน้าจะมีโอกาสจัดกิจกรรมร่วมกันอีกครั้ง