ในวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยได้พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มาเข้าค่าย ณ ศูนย์รวมตะวัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์และปลูกฝังในนักเรียนเกิดการอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อม โดยเน้นกระบวนการเชิงวิทยาศาสตร์และเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ น้องๆได้สัมผัสกับระบบนิเวศในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ รวมไปถึงกิจกรรมศึกษาระบบนิเวศป่าไม้ประเภทต่างๆ (Plot ป่า) โดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ค้นหาคำตอบอย่างสนุกสนาน น้องๆได้นำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในชั้นเรียนมาปรับใช้ ในวันสุดท้ายของการจัดกิจกรรมยังมีกิจกรรมการฟื้นฟูป่าไม้โดยใช้การปั้นลูก Seed Bomb และสร้างพันธะสัญญาเป็นต้นไม้แห่งความดีเพื่อสืบสานปณิธานของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม