ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม,การจัดการขยะและต่อต้านยาเสพติดเทศบาลท่าข้าม จ.ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์รวมตะวันได้มีกิจกรรมการเรียนรู้ค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม,การจัดการขยะและต่อต้านยาเสพติดเทศบาลท่าข้ามซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างเทศบาลท่าข้ามและมูลนิธิเทคโนโลยีวิจัยและพัฒนา…

ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนวัดราชบพิตร

ศูนย์รวมตะวันได้มีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนวัดราชบพิธ…

ฝึกอบรมการขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดบุหรี่-เหล้าอย่างเป็นระบบ

แผนงานส่งเสริมการขยายฐานการป้องกันและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพในสถาน ประกอบการภายใต้…

ค่ายนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์รวมตะวันได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับคณะนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่…