,

จัดการขยะด้วย 1A 4R

การงด-เลิก (Avoid)             เป็นการงดหรือเลิกการบริโภคที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคโดยตรง การบริโภคที่เป็นอันตรายต่อผู้อื่น…
,

การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ LCA (Life Cycle Assessment: LCA)

การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ LCA (Life Cycle Assessment: LCA) หลักการของ LCA          การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์…
,

ความหมาย/ประเภท/องค์ประกอบและสาเหตุของขยะมูลฝอย

       ขยะมูลฝอย (Waste) หมายถึงสิ่งของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและอุปโภคซึ่งเสื่อมสภาพจน ใช้การไม่ได้หรือไม่ต้องการใช้แล้ว…