บวบเหลี่ยม

บวบเหลี่ยม Angled loofah ชื่อวิทยาศาสตร์ Luffa acutangula (L.) Roxb. วงศ์ CUCURBITACEAE ชื่อท้องถิ่นอื่น มะนอย หมักนอย…

แมงลัก

  แมงลัก Lemon basil, Hoary basil, Hairy basil ชื่อวิทยาศาสตร์ Ocimum africanum  Lour วงศ์ LAMIACEAE หรือ LABIATAE ชื่อท้องถิ่นอื่น…

ชะพลู

ชะพลู Wildbetal leafbush ชื่อวิทยาศาสตร์ Piper sarmentosum Roxb. วงศ์ PIPERACEAE ชื่อท้องถิ่น ผักพลูนก พลูลิง ปูลิง ปูลิงนก…

แตงกวา

แตงกวา Cucumber ชื่อวิทยาศาสตร์  Cucumis sativus L. วงศ์  Cucurbitaceae ชื่อท้องถิ่นอื่น  แตงชั้ง แตงร้าน แตงขี้ไก่…

ยี่หร่า

ยี่หร่า Tree basil, Clove basil ชื่อวิทยาศาสตร์ Ocimum gratissimum L. วงศ์ LAMIACEAE หรือ LABIATAE ชื่อท้องถิ่นอื่น กะเพราญวณ…

กะเพรา

กะเพรา Holy basil, Thai basil ชื่อวิทยาศาสตร์ Ocimum tenuiflorum L. วงศ์  Labiatae ชื่อท้องถิ่นอื่น  กะเพรา กะเพราขน กะเพราขาว…

พริก

พริก Chilli peppers ชื่อวิทยาศาสตร์  Capsicum annuum Linn. วงศ์  Solanaceae ชื่อท้องถิ่นอื่น  พริกชี้ฟ้า พริกเดือยไก่…

ถั่วฝักยาว

ถั่วฝักยาว  Yard Long Bean ชื่อวิทยาศาสตร์ Vigna unguiculata subsp. Sesquipedalis (L.) Verdc. วงศ์  Fabaceae หรือ Leguminosae ชื่อท้องถิ่นอื่น…