เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ศูนย์รวมตะวันได้มีโอกาสต้อนรับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้นำเยาวชนและคุณครู จำนวน 75 คนสู่ค่าย Conserve Today Live Tomorrow โดยมีเป้าหมายหลักคือ มุ่งให้เยาวชนทำโครงการประกวดสร้างคลิป VDO เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน จึงต้องมีการเก็บข้อมูลโดยผ่านการฝึกอบรมที่ศูนย์รวมตะวัน ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นพลังงานมาจากไหนถึงปลายทางผู้ใช่ไฟฟ้า ให้เยาวชนได้ทราบถึงผลกระทบจากการใช้พลังงาน เพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดริเริ่มสรรค์นำมาเป็นวัตถุดิบสร้างคลิป VOD ที่จะส่งเข้าประกวดและนำไปพัฒนาโรงเรียนต่อไป โดยกิจกรรมดำเนินไปด้วยความสนุกสนานและสอดแทรกไปด้วยความรู้ต่างๆมากมาย ทั้งนี้ทางสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมขอขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่ได้ไว้วางใจให้ทางสมาคมฯในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสหน้าทางสมาคมฯจะได้มีโอกาสต้อนรับอีกครั้ง