เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้นำนักศึกษาจากชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจาก 11 มหาวิทยาลัย จำนวน 55 คน เข้าศึกษาดูงานภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อเรื่อง การลดใช้พลังงานและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งน้องๆได้เรียนรู้ในสถานีต่างๆ เช่น สถานีรู้เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้า สถานีเครื่องปรับอากาศ สถานีแสงสว่างเพื่อโลกสวยและสถานีการจัดการขยะกับ 1A3R เป็นต้น ทำให้น้องมองเห็นแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมชัดเจนมากขึ้น ในช่วงเช้านั้นแม้อากาศค่อนข้างหนาวแต่น้องๆนักศึกษาต่างมีความตั้งใจที่จะร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี ทางทีมงานรู้สึกยินดีและขอขอบคุณน้องๆรวมถึงเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางศูนย์รวมตะวันจะมีโอกาสต้อนรับท่านอีกครั้งในโอกาสต่อไป