เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่ผ่านมา ทางการไฟฟ้านครหลวงร่วมกับสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมชี้แจงแบบประเมินโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน หรือ Energy Mind Award 2017 ณ ณ ห้องประชุม 111 การไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี  โดยมีนางสาวผาสุก สัมปุณณะโชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งในปีนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกว่า 100 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนขนาดมาตรฐานจำนวน 80 โรงเรียนและขนาดเล็ก จำนวน 20 โรงเรียน โดยมี ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ อุปนายกสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชี้แจงข้อมูลแนะนำสร้างความรู้ ความเข้าใจ วิธีการกรอกแบบประเมินให้แก่สถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อม เข้ารับการประเมินการดําเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ประจำปี 2560