ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนวัดราชบพิตร

ศูนย์รวมตะวันได้มีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนวัดราชบพิธ จำนวน 63 คน เพื่อร่วมกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในวันที่ 6-8 สิงหาคม 2560 ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทักษะด้านการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้ต่อยอดจากในหลักสูตรการเรียนการสอนในห้อง เปิดโลกกว้างสู่นอกห้องเรียน นอกจากเนื้อหาเชิงวิชาการที่เน้นกิจกรรมที่ท้าทายให้นักเรียนได้นำความรู้ในห้องเรียนมาใช้แก้ปัญหาในเกมส์ต่างๆแล้ว สิ่งสำคัญที่ทางศูนย์รวมตะวันจัดแทรกไว้ทุกกิจกรรม คือ ทักษะการทำงานเป็นทีมและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ศูนย์รวมตะวันขอขอบคุณทางโรงเรียนวัดราชบพิธที่ไว้วางใจให้ศูนย์รวมตะวันได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับทางโรงเรียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและทางโรงเรียนตรงตามวัตถุประสงค์ที่โรงเรียนคาดหวัง โอกาสเรายินดีให้บริการอย่างเต็มใจ