สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้มีส่วนร่วมส่งเจ้าหน้าที่โครงการฯ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการพัฒนา “นักวิชาการสร้างสุของค์กร ด้านการประเมินและพัฒนางาน รุ่น 1” (Happy Workplace) ในวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนสุขภาวะองค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมสร้างสุขของแต่ละองค์กร รวมทั้งการสร้างการประเมินแบบเสริมพลัง ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยมิตรภาพและรอยยิ้ม สร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ทีมงาน และคณะผู้จัดเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่สมาคมฯได้มุ่งเน้นสนับสนุนการสร้างศักยภาพบุคลากรให้เก่งรอบด้าน ซึ่งจะนำกลับมาพัฒนางานในองค์กรต่อไป