เมื่อวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการการส่งเสริมการขยายฐานการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดค่ายฝึกอบรมกระบวนการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีในสถานประกอบการ อย่างเป็นระบบ รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์รวมตะวัน จังหวัดกาญจนบุรี

      โดยในค่ายฝึกอบรมกระบวนการขับเคลื่อนแรงงานสุขภาพดีในสถานประกอบการฯ ในครั้งนี้มีสถานประกอบการเข้าร่วมรวมทั้งสิ้น 31 สถานประกอบการซึ่งมีการส่งตัวแทนคณะทำงาน (เพื่อขับเคลื่อนสู่สถานประกอบการสุขภาพดีมีสุข) รวมทั้งสิ้นกว่า 53 ท่าน โดยมีการอบรมอย่างเข้มข้นตั้งแต่กระบวนการทั้งระบบ  รวมถึงเทคนิคและตัวอย่างการจัดกิจกรรมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง เพิ่มปัจจัยดี ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพดีมีความสุข เพื่อมุ่งเป้าสู่แรงงานสุขภาพดี 4.0เพิ่มพูุนผลกำไรให้องค์กร บรรยากาศในค่ายเต็มไปด้วย ความอบอุ่นมิตรภาพ จนลืมสภาพอากาศที่ร้อนกันไปเลยทีเดียว

      ทั้งนี้ทางสมาคมฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกๆสถานประกอบการจะนำองค์ความรู้และเทคนิคต่างๆกลับไปพัฒนากระบวนการเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพดีมีสุขต่อไปได้อย่าง ต่อเนื่อง ครบวงจร มีส่วนร่วม และทั้งระบบต่อไป ทางสมาคมฯขอเป็นกำลังใจและยินดีให้คำปรึกษา รวมทั้งการสนับสนุนเรื่องสื่อที่ทางสถานประกอบการจะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

 

สถานประกอบการใดสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ที่

โครงการสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ
สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.)

45/10 ม.2 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร. 02-4081602, 082-3584614, 082-3584616
โทรสาร : 02-4081602
เว็บไซต์ : www.healthyenterprise.org
อีเมล์  : smokefree09@hotmail.com