เมื่อวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาศูนย์รวมตะวันได้มีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับ ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโครงการการศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 จำนวน 53 คน เพื่อนำความรู้จากในห้องเรียนสู่เติมเต็มสู่ประสบการณ์นอกห้องเรียน

เริ่มวันแรกน้องๆได้เปิดใจไปกับการเรียนรู้ไปกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในประเด็นการอนุรักษ์ป่าไม้ โดยน้องๆต้องสวมบทบาทตัวเองเป็นนักอนุรักษ์เพื่อเป็นฮีโร่ปกป้องผืนป่ากับกิจกรรม Conservator ภารกิจพิทักษ์ป่า น้องๆได้ทั้งความรู้ ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ในระบบนิเวศป่าไม้และปัญหาของการจัดการป่ากับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ จากนั้นช่วงกลางคืนมีกิจกรรมตามความสนใจให้น้องๆสนุกกับการเรียนรู้โลกกลางคืน ไม่ว่าจะเป็นกกิจกรรมดูดาว,กิจกรรมศึกษาแมลงและกิจกรรมกวางน้อยผจญภัย แนวคิดรวบยอดเมื่อจบวันแรกน้องๆจะได้เรื่องของการมองเห็นภาพรวมของปัญหาและหลักของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อนนำไปต่อยอดในวันต่อไป

เข้าสู่วันที่ 2 น้องๆตื่นกันแต่เช้าเพื่อไปศึกษาชีวิตนก จากนั้นช่วงสายแต่ละกลุ่มจะได้รับภารกิจเข้าไปศึกษาระบบนิเวศป่าไม้ชนิดต่างๆรวมถึงระบบนิเวศแหล่งน้ำเพื่อหาความเชื่อมโยงสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆทั้งทางด้านกายภาพ เช่น อุณหภูมิ หิน ดิน และองค์ประกอบทางชีวภาพไม่ว่าจะเป็นพืชและสัตว์ น้องๆได้มีโอกาสใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการเก็บข้อมูลต่างๆเพื่อนำมาประมวลผลและสรุปว่าป่าชนิดนั้นๆคือป่าชนิดใด และช่วงกลางคืนน้องๆได้ช่วยกันสรุปสิ่งที่เรียนรู้มาออกมาเป็นการแสดงหลากหลายและสามารถสื่อความหมายได้เป็นอย่างดีในกิจกรรมรอบกองไฟ

เผลอแป๊บเดียวเวลาล่วงเข้าสู่วันที่ 3 เป็นวันสุดท้ายของค่าย น้องๆทุกคนได้รวมใจไปที่มือบรรจงปั้นลูก Seed Bomp เพื่อนำไปยิงให้ไกลแล้วเติบใหญ่เป็นต้นไม้อันทรงคุณค่า

3 วัน 2 คืนผ่านไปอย่างรวดเร็ว ศูนย์รวมตะวันหวังว่าน้องๆที่ได้เข้ามาร่วมค่ายครั้งนี้จะได้ประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆที่พี่ๆตั้งใจจัดให้ ศูนย์รวมตะวันขอขอบคุณคณะครูแะลน้องๆจากโครงการการศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โอกาสหน้ายินดีตอนรับอีกครั้ง