เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยและการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธนวันต์ สินธุนาวา นายกสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรในการบรรยาย และนายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิด สมาคมฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางหน่วยงานจะได้รับประโยชน์นำไปปฎิบัติใช้กับตัวเองและหน่วยงานเพื่อนำไปสู่วิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป สมาคมฯขอขอบคุณทางหน่วยงานเป็นอย่างสูง

ขอบคุณภาพประกอบจาก facebook : Mahadthai Green & Clean