เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ที่ผ่านมาคณะผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนนทบุรีจำนวน 140 กว่าท่านได้เข้าได้เข้าศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำความรู้ไปเป็นแนวทางในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในโครงการชุมชนคาร์บอนต่ำประจำปี 2562  โดยทางคณะฯได้เข้าเรียนรู้ในสถานีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สถานีรู้เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้า,การจัดการขยะ,แสงสว่างเพื่อโลกสวย,บ้านประหยัดพลังงานและน้ำใช้รู้ใช้น้ำ ทางทีมงานศูนย์รวมตะวันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่ได้จากกาศึกษาดูงานครั้งนี้จะเกิดประโยชน์ต่อคณะฯและสามารถนำไปต่อยอดเพื่อนำไปสู่เป้าหมายเพื่อเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำอย่างแท้จริง เราขอขอบคุณทางเทศบาลนครนนทบุรีที่ไว้วางใจให้จัดกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ โอกาสหน้าขอเชิญอีกครั้ง เราพร้อมให้การต้อนรับเป็นอย่างดี