ไฟลุกโชน พลังความพร้อมมาเต็มกับการประชุมเข้มเชิงปฏิบัติการ OD เพื่อจัดเตรียมการทำแผนปฏิบัติการ ADEQ ปี 2562 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา เริ่มต้นด้วยการทบทวนและเรียบเรียงงานที่ได้ทำผ่านมาด้วยการบรรยายและ workshop หัวข้อ System Thinking เพื่อการพัฒนา ADEQ (ต่อจาก OD บ้านกรูดในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา) โดย อ.ฟ้า ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ อุปนายกสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้เรียนรู้ถึงการมองไปยังเป้าหมาย การตีกรอบ การเลือกองค์ประกอบ และรู้จักวิธีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในงาน มองงานให้เห็นแบบตานก (bird eye view)  จากนั้นตามมาด้วยกิจกรรมการระดมสมองด้วยกระบวนการ world cafe ในหัวข้อ ADEQ ที่ฉันอยากเห็น (Imagine ADEQ) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ที่จะช่วยขับเคลื่อนงาน ADEQ ไปสู่ความสำเร็จ ได้แก่ กลุ่มงานการสร้างกระบวนการเรียนรู้,กลุ่มงานผลักดันต้นแบบ นโยบายแบะกลไกสังคม และกลุ่มงานการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการขยายฐาน โดยทั้งสามกลุ่มจะใช้การมองแบบ Now คือ ตอนนี้เรามีดีอะไร เด่นอะไร ไปสู่ Future คือ เราอยากเห็นภาพความสำเร็จอย่างไรในอนาคต และที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ คือ How จะทำให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยการจัดการทรัพยากรต่างๆ (คน,งบประมาณ,วัสดุอุปกรณ์และสถานที่)ได้อย่างไร บรรยากาศอาจจะมีเครียดบ้าง สนุกสนานบ้าง สลับกันไป แต่โดยรวมแล้วสิ่งที่สัมผัสได้คือ ความมุ่งมั่นตั้งใจของเจ้าหน้าที่และผู้บริหารที่จะร่วมแรงร่วมใจผลักดันให้งานสมาคมฯประสบความสำเร็จดั่งเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างแน่นอน ซึ่งในปี 62 นี้สมาคมจะเน้นทำงานเชิงบูรณาการร่วมกันทุกฝ่ายให้เข้มข้นมากขึ้น การทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ตลอดจนเปิดตัวสร้างการรับรู้ให้ได้รู้จักในวงกว้างมากขึ้น ซึ่งจบการประชุมในครั้งนี้สิ่งที่สกัดได้ทั้งหมดจะนำไปบรรจุในแผนปฏิบัติการปี 2562 ต่อไป