เมื่อวันที่ 9-11 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรม ADEQ Organization Development (OD) 2018 หรือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร ณ บ้านกรูด อเคเดียรีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งภายในกิจกรรมมีการสร้างความสนิทสนมของบุคลากร และกิจกรรม Team Building ที่เน้นการสร้างกระบวนการทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี ให้สมาชิกทุกคนได้คิด วิเคราะห์ วางแผนและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังมีการสรุปแผนงานประจำปี 2560 และนำเสนอแผนปฏิบัติการปี 2561  ของแต่ละส่วนงาน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยสาระความรู้ สีสันและความสนุกสนาน ปิดท้ายด้วยการพูดคุยความประทับใจในกิจกรรมครั้งนี้ซึ่งจะอยู่ในใจของทุกคนตลออดไป