เมื่อวันที่ 14 ธันวาคมที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและพนักงานสำนักงานเขตพญาไทรวม 100 ท่านได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับ พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการแบ่งกลุ่มไปเรียนรู้เกี่ยวกับ การประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์หรือ LCA ผ่านการลงมือทำอาหาร ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบ เลือกเตา เลือกภาชนะใส่อาหาร ตลอดจนการชั่งขยะที่เกิดจากการปรุงอาหารและถ่านที่เหลือเพื่อนำไปสรุปถึงว่าการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ใดใดก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่สร้างผลกระบทต่อสิ่งแวดล้อมทั้งนั้น หากใสใจเรื่องกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางจะสามารถมีช่วยช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ หลังจากสนุกสนานกับการทำ LCA กันแล้ว ก็ถึงเวลาสลับกลุ่มเพื่อไปเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวลด้อม ผ่านการบรรยายและนำชมสวนผักเพื่อการพึ่งพาตนเอง สวน 350 PPM รวมถึงการเผาถ่านใช้เองด้วยเตาแบบต่างๆ รวมถึงการผลิตน้ำส้มควันไม้ไว้ใช้เองแทนสารเคมี ลดการใช้สารเคมีที่เป็นสารพิษ

      ศูนย์รวมตะวันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาดูงานครั้งนี้จะเป็นการจุดประกาย ขยายแนวคิดด้านเพลังงานและสิ่งแวดล้อม สู่เศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี ทางศูนย์รวมตะวันขอขอบคุณสำนักงานเขตพญาไทที่ไว้วางใจให้ศูนย์รวมตะวันจัดการเรียนรู้ให้ด้วยความเต็มใจ โอกาสหน้าขอเรียนเชิญแวะเวียนเข้ามาเติมเต็มอีกครั้ง และพบกันอีกในรุ่นที่ 2 ในวันที่ 18 ธันวาคมนี้