ค่ายเยาวชน-ค่ายปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน

ค่ายปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน

ค่ายปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน เป็นค่ายเสริมสร้างจิตสำนึก ด้วยการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน/เยาวชน ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ (Experiential Learning) ที่หลากหลายและร้อยเรียง ที่นักเรียนได้มีโอกาสปฏิบัติด้วยตนเอง โดยเริ่มจากโจทย์หรือภาระกิจทางด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การเรียนรู้ในสถานีความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีบ้านประหยัดพลังงาน สถานีรู้ใช้พลังงาน สถานีหลอดไฟประหยัดพลังงาน ฯลฯ จากนั้น นำความรู้ที่ได้รับ มาปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติและทดลองทำ จะทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ ความตระหนักถึงความสำคัญ และคุณค่าของพลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่จะส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานของตนในที่สุด

© Copyright 2016 - สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
Loading...