เมื่อวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์รวมตะวันได้เปิดค่ายต้อนรับน้องๆจากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ เข้า ค่ายเยาวชนสืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 1 จากทั้งหมด 5 รุ่นโดยในรุ่นนี้ประกอบไปด้วยนักเรียนระดับประถมและมัธยมต้นจากโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคและโรงเรียนราชวินิตบางเขนพร้อมทั้งคณะคุณครู รวมทั้งสิ้นกว่า 100 คน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดค่ายฯครั้งนี้ คือ การเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาและสามารถนำความรู้ไปต่อยอดใช้ในโรงเรียนและชีวิตประจำวัน ในค่ายฯน้องๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาในแง่ของการจัดการน้ำ จัดการดินและการอนุรักษ์ป่าไม้ รวมถึงการปลูกฝังเรื่องการพึ่งพาตัวเอง รู้รับผิดชอบด้วยตัวเอง รู้จักการทำงานเป็นทีม มีระเบียบวินัยและเคารพกฎของสังคม ถึงแม้ว่าสายฝนจะโปรยปลายลงมาทุกวันแต่น้องๆทุกคนยังพร้อมที่จะเรียนรู้ด้วยคาวมสนุกสนานแบบไม่เหน็ดเหนื่อย ทางศูนย์รวมตะวันต้องขอขอบคุณทางคณะผู้จัดและคุณครูของทั้ง 2 โรงเรียนที่นำนักเรียนมาเรียนรู้ที่สูนย์รวมตะวัน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ศูนย์จะช่วยจุดประกายและเป็นแนวทางให้เยาวชนได้นำไปต่อยอด สร้างภูมิคุ้มกัน ยึดศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางดำเนินชีวิตเป็นดั่งวัตถุประสงค์ของค่ายต่อไป