เมื่อวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์รวมตะวันได้เปิดค่ายต้อนรับน้องๆจากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ เข้า ค่ายเยาวชนสืบพระราชปณิธาน สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 5 ถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายของปีนี้ โดยในรุ่นนี้ประกอบไปด้วยนักเรียนระดับมัธยมจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้วและราชวินิตสุวรรณภูมิ พร้อมทั้งคณะคุณครู รวมทั้งสิ้นกว่า 100 คน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดค่ายฯครั้งนี้ คือ การเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาและสามารถนำความรู้ไปต่อยอดใช้ในโรงเรียนและชีวิตประจำวัน ในค่ายฯน้องๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาในแง่ของการจัดการน้ำ จัดการดินและการอนุรักษ์ป่าไม้ รวมถึงการปลูกฝังเรื่องการพึ่งพาตัวเอง รู้รับผิดชอบด้วยตัวเอง รู้จักการทำงานเป็นทีม มีระเบียบวินัยและเคารพกฎของสังคม น้องๆได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยความสนุกสนานแบบไม่เหน็ดเหนื่อย ทางศูนย์รวมตะวันต้องขอขอบคุณทางคณะผู้จัดและคุณครูที่ได้นำนักเรียนมาเรียนรู้ที่ศูนย์รวมตะวัน รวมทั้งหมด 5 รุ่นรวมแล้ว 450 คน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ศูนย์จะช่วยจุดประกายและเป็นแนวทางให้เยาวชนได้นำไปต่อยอด สร้างภูมิคุ้มกัน ยึดศาสตร์พระราชา สืบสานพระราชปณิธานอันดีงาม เป็นแนวทางดำเนินชีวิตเป็นดั่งวัตถุประสงค์ของค่ายต่อไป