วันที่ 26 – 27 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนสตรีสมุทรปราการพร้อมด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ (Gifted) เข้าค่ายฝึกอบรมทางด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2 วัน 1 คืน โดยวันแรกของการเข้าค่ายมุ่งเน้นการตามรอยพลังงาน ซึ่งเดินทางไปศึกษาการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังน้ำที่เขื่อนศรีนครินทร์และให้น้องๆระดมความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ต่อด้วยกิจกรรม ‘โลกไร้ตะวัน’ ที่น้องๆและคณะครูผู้ติดตามให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ในวันสุดท้ายเป็น เรื่องการใช้หลักของการประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ( Life Cycle Assessment : LCA) เพื่อสามารถเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปิดท้ายด้วยการฟื้นฟูป่าด้วยกิจกรรมปั้น Seed Bomb เพื่อสืบสานปณิธานของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

         ขอขอบคุณทางโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ที่ไว้ใจศูนย์รวมตะวัน ณ กาญจนบุรี ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางศูนย์รวมตะวันจะมีโอกาสต้อนรับท่านอีกครั้งในโอกาสต่อไป