Posts

กระพี้เขาควาย

ชื่อไทย                         กระพี้เขาควาย (Burmese Rosewood) ชื่อท้องถิ่น                 กำพี้ (เพชรบูรณ์)…

ไผ่เลี้ยง

ชื่อไทย                     ไผ่เลี้ยง ชื่อท้องถิ่น                 ไผ่เชียงไพร ไผ่สร้างไพร (ภาคกลาง)/…

ชำมะเลียง

ชื่อไทย                     ชำมะเลียง (Luna nut) ชื่อท้องถิ่น                   ชำมะเลียงบ้าน พุมเรียง…