ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางไปจัดฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมด้วยการลดปริมาณขยะและการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย ให้แก่คณะอาจารย์และบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธนวันต์ สินธุนาวา นายกสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ระดมสมอง มองเห็นทาง ร่วมสร้างสังคมปลอดขยะ” และ “กรณีศึกษาการจัดการขยะในสถานที่ทำงาน” พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้คณะอาจารย์และบุคลากรได้แนวทางในการจัดการขยะและมีเป้าหมายในการดำเนินงานที่ชัดเจนพร้อมทั้งทำให้บุคลากรทุกคนเห็นภาพไปในทิศเดียวกัน