เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายนที่ผ่านมา ศูนย์รวมตะวันได้ให้การต้อนรับคณะครู คณะบริหารและบุคลากรของโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามเข้ารับการอบรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและบุคลากรในสถานศึกษาให้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 69 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ พัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความรู้และเข้าใจถึงหลักการขับเคลื่อนสถานศึกษาเพื่อมุ่งสู่สถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม หรือ โครงการ Energy mind Award  บรรยากาศเต็มไปด้วยมิตรภาพและความสนุกสนาน ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับเนื้อหาสาระและทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างเต็มเปี่ยม ศูนย์รวมตะวันขอขอบคุณทางโรงเรียนและขอให้โรงเรียนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ ลดการใช้ไฟฟ้าลง 20% พร้อมทั้งบุคลากรทุกส่วนให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจและเข้าใจอย่างพร้อมเพรียง