การประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจร สำหรับคณะทำงาน การขับเคลื่อนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบในโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ

เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำทีมโดย ดร. ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ เลขาธิการสมาคมฯ ได้รับเชิญจากผู้ประสานงานของโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ เพื่อเป็นวิทยากรจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจร สำหรับคณะทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขับเคลื่อนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบในโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ โดยช่วงเช้าเป็นการบรรยายเรื่อง “ความจำเป็นในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” เป็นการอัพเดตสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันที่มุ่งสู่ความรุนแรงลงเรื่อยๆหากยังไม่มีการแก้ไข จากนั้นช่วงที่สองต่อด้วยการบรรยายเพื่อเสนอแนวทางแก้ไขสู่การขับเคลื่อนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

ช่วงบ่ายเข้าสู่การลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมที่ต้องร่วมคิดร่วมทำกันอย่างจริงจังเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตปัญหาไปให้ได้กับกิจกรรม ไททานิค จากนั้นเข้าสู่กิจกรรมวิเคราะห์เจาะลึกไปสู่รากของปัญหาขยะในโรงเรียนกับกิจกรรม ต้นไม้ปัญหา (problem tree) บุคลากรทั้งผู้บริหาร ฝ่ายปฎิบัติการ ธุรการ และครูอาจารย์ต่างให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี ด้วยพลังแรงใจที่ตั้งใจ จะทำให้โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน ขอบคุณที่โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญไว้วางใจให้สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบ โอกาสหน้าสมาคมฯ มีความยินดีและเต็มใจที่จะให้การสนับสนุนโรงเรียนต่อไป

การประชุมเชิงปฏิบัติการสัญจร สำหรับคณะทำงาน การขับเคลื่อนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบในโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ