กิจกรรม Mobile workshop & day camp โครงการ Energy Mind Award 2015

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมMobile workshop และกิจกรรมค่ายพลังงานสัญจร (Day Camp) ตามโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน (Energy Mind Award) ประจำปี 2558 ภายใต้การดูแลของการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสร้างนักเรียนแกนนำให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและกิจกรรม Mobile workshop เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับคุณครูที่เป็นคณะทำงานเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน นำไปสู่การเป็นสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน โดยมีโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการทั้งหมด 6 โรงเรียน คือ

1)ร.ร. ศึกษานารีวิทยา

2) ร.ร. สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

3) ร.ร. จินดาพงศ์

4) ร.ร. โสมาภา

5) ร.ร. ราชวินิตประถมบางแค

6) ร.ร. พระหฤทัยดอนเมือง

001 002

ทั้งนี้ทางสมาคมฯได้มีการฝึกนักเรียนแกนนำเพื่อให้มีทักษะการสำรวจพลังงานภายในโรงเรียน ตามสถานีความรู้ทั้ง 5 สถานี คือ 1)ระบบแสงสว่าง 2)ระบบปรับอากาศ 3)เครื่องใช้ไฟฟ้า 4)การจัดการน้ำ 5)การจัดการขยะ ซึ่งทำให้นักเรียนแกนนำได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ การสำรวจจุดรั่วไหล การหาข้อดี ข้อเสีย ของแต่ละระบบ ซึ่งตอนท้ายจะเปิดโอกาสให้นักเรียนแกนนำร่วมกันคิดค้นและสร้างผลิตภัณฑ์ ผ่านกิจกรรม Lucky Doll เพื่อช่วยแก้ไขข้อเสียของแต่ละระบบที่สำรวจพบภายในโรงเรียนของตนเอง ส่วนคณะคุณครูร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนผ่านเครื่องมือ “ต้นไม้ปัญหา : Problem Tree Analysis” เพื่อจัดทำแผนงาน แผนปฏิบัติการ หรือกิจกรรมให้สอดคล้องกับปัญหาและบริบทของโรงเรียน

003

หลังจากเสร็จกิจกรรมคณะคุณครูและนักเรียนต่างเกิดความรู้ความเข้าใจในการสำรวจพลังงานและจุดรั่วไหลในโรงเรียนพร้อมกับมีแนวทางการดำเนินการแก้ไขอย่างถูกต้องและเป็นระบบ

>>>ภาพกิจกรรม Day Camp เพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ศูนย์รวมตะวัน ณ กาญจนบุรี

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   18/08/2015