คณะครูโรงเรียนกงลี้จงซันศึกษาดูงาน ณ ศูนย์รวมตะวัน

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 บริษัท กล่องวิเศษ จำกัด ได้นำคณะครูโรงเรียนกงลี้จงซัน กรุงเทพฯ มาศึกษาดูงานที่ศูนย์รวมตะวัน จังหวัดกาญจนบุรี  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้และได้เรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อในโรงเรียน

3

ตลอดระยะเวลา 1 วัน ทางคณะครูได้มีการเข้าเยี่ยมชมและฟังการบรรยายความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามสถานีความรู้ทั้งหมด   5 สถานี ได้แก่ สถานีน้ำใช้รู้ใช้น้ำ สถานีการเดินทางเพื่อโลกสวย  สถานีการจัดการขยะกับ 1A3R  สถานีรู้เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้า และสถานีแสงสว่างเพื่อโลกสวย โดยการเข้าเยี่ยมชมสถานีความรู้ต่างๆได้รับความสนใจจากคณะครูเป็นอย่างมาก  นอกจากนี้คณะครูสามารถนำความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเผยแพร่ให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่อไป