คณะครูโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราศึกษาดูงาน ณ ศูนย์รวมตะวัน

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2558 ศูนย์รวมตะวัน จังหวัดกาญจนบุรี  ได้ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา กรุงเทพฯ  ที่มาศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับโครงการ คืนโลกสดใส ลดใช้พลังงานของการไฟฟ้านครหลวงต่อไป

001

โดยบรรยากาศในการศึกษาดูงานตลอด  1 วัน คณะครูได้เข้าเยี่ยมชมและฟังบรรยายความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามสถานีต่างๆ 5 สถานี ได้แก่ สถานีน้ำใช้รู้ใช้น้ำ สถานีการเดินทางเพื่อโลกสวย  สถานีรู้เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้า สถานีแสงสว่างเพื่อโลกสวยและสถานีการจัดการขยะกับ 1A3R  ซึ่งคณะครูให้ความสนใจในการเยี่ยมชมสถานีเป็นอย่างมากและสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานไปพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวสู่โรงเรียนดีเด่นด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อไปได้

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   28/10/2015