ค่ายธนาคารแห่งประเทศไทย

02

เมื่อวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2558 ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้พาคณะบุคลากรกว่า 30 คน มาเรียนรู้ ณ ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี เป็นการปลูกจิตสำนึกเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นด้านการลดใช้พลังงานและการจัดการขยะในหน่วยงาน เพื่อนำไปปรับใช้ในหน่วยงานและชีวิตประจำวัน

01

บรรยากาศของการเรียนรู้ตลอดระยะเวลา 2 วัน 1 คืนเต็มไปด้วยความสนุกสนาน  ผู้เข้าอบรมให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในทุกๆ กิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรม ปฏิบัติการอาหารจานเด็ดกับ LCA ที่ได้ให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือประกอบอาหารด้วยตนเอง เพื่อเป็นการเชื่อมโยงถึงกระบวนการคิดและการประเมินวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เลือกใช้ ในชีวิตประจำวัน และในวันสุดท้ายของการเรียนรู้ ได้จัดกิจกรรมการเข้าสถานีความรู้ 2 สถานี คือ บ้านประหยัดพลังงาน และ รู้ลดขยะกับ 1A3R เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เกิดความเข้าใจ และตระหนักมากยิ่งขึ้น ในด้านการลดการใช้พลังงาน ดูแลสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะอย่างถูกวิธี เพื่อนำไปปรับใช้ในหน่วยงานและชีวิตประจำวันต่อไป