ค่ายฝึกอบรม เยาวชนรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

วันที่  17-18 พฤศจิกายน  2559  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี  ได้นำนักศึกษาสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมชั้นปีที่ 1 – 3 จำนวน 82 คน มาเข้าค่ายฝึกอบรม “เยาวชนรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ที่ศูนย์รวมตะวัน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นระยะเวลา 2 วัน 1 คืน เพื่อให้น้องๆนักศึกษาได้เรียนรู้ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพอันเป็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ตลอดระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีทั้งสาระความรู้และสร้างความสนุกสนานให้น้องๆ   โดยเริ่มต้นกิจกรรมแรกด้วยกิจกรรมการชมเขื่อนศรีนครินทร์ศึกษากระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำ ต่อด้วยกิจกรรมเดินป่า ศึกษาธรรมชาติและผลกระทบจากการมีเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่านผืนป่า  ส่งท้ายวันด้วยกิจกรรมที่ถือเป็นไฮไลต์ของศูนย์รวมตะวันอย่างกิจกรรมโลกไร้ตะวัน ซึ่งกิจกรรมนี้น้องๆผู้เข้าอบรมต่างๆสนุกสนานและให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

กิจกรรมในวันสุดท้ายของค่าย คือ กิจกรรมสถานีความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน 3 สถานี เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับทางออกของการอนุรักษ์พลังงานที่น้องๆสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้  พร้อมทั้งส่งท้ายค่ายกับกิจกรรม Pipe Line ซึ่งถือเป็นกิจกรรมส่งท้ายที่เสริมสร้างความสามัคคีและสอดแทรกข้อคิดเกี่ยวกับพลังงาน ที่ดีให้กับน้องๆผู้เข้าอบรม

หลังจบกิจกรรมค่ายฝึกอบรม 2 วัน 1 คืนแล้วนอกจากจะได้รับความสนุกสนานในกิจกรรมแล้วหวังว่าน้องๆจะได้รับความรู้ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้