ค่ายสมุยรวมพลังสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีม

เมื่อวันที่ 9 – 10 กันยายน 2558 (2 วัน 2 คืน) เทศบาลนครเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ได้นำคณะกรรมการชุมชนและบุคลากรเทศบาลนครเกาะสมุย ผู้เข้าอบรม 99 คน และผู้ติดตาม 18 คน รวม 117คน มาเข้าค่ายฝึกอบรม “สมุยรวมพลังสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีม” เป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาวะการเป็นผู้นำ พร้อมสอดแทรกการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คณะกรรมการชุมชนที่ได้รับการอบรมไปขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างเข้มแข็ง โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นหลัก ต่อไป ณ ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี

001
บรรยากาศในการฝึกอบรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ผุ้เข้าอบรมให้ความร่วมมือและมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้กับทุกฐานกิจกรรม ถึงแม้จะมีสายฝนโปรยปรายบ้างก็ตาม แต่นั้นไม่ใช่อุปสรรคในการเรียนรู้ซึ่งทางศูนย์รวมตะวันได้จัดเป็นฐานกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะภาวะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม และในวันสุดท้ายของค่ายฝึกอบรมนั้น ทางทีมงานได้ให้ผู้เข้าอบรมทำกิจกรรม “เชฟกระทะ” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักการ Life Cycle Assessment หรือ LCA คือ หลักการคิดหน้า คือ หลักการคิดหน้า– คิดหลัง ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า

002

กระบวนการในค่ายฝึกอบรม “สมุยรวมพลังสร้างสรรการทำงานเป็นทีม” ตลอดระยะเวลา 2 วัน 2 คืน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้นำชุมชนของเทศบาลนครเกาะสมุย ทำให้เกิดแนวทางเพื่อนำไปปฏิบัติและแก้ไขปัญหาในชุมชนเทศบาลนครเกาะสมุยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

003

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ Facebook : ศูนย์รวมตะวัน ณ กาญจนบุรี

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   24/09/2015