หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง

หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง

หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อหนุนเสริมการหล่อหลอมนักเรียนของโรงเรียนและสถานศึกษาทั่วไป ให้สามารถเติบโตเป็นพลเมืองไทยที่มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ด้วยกระบวนการของค่าย ที่ถูกออกแบบมาให้มีสาระและกิจกรรมต่างๆ ที่ครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและร้อยเรียงอย่างเป็นระบบ ทำให้สามารถเสริมสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้ของนักเรียน ต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางของศาสตร์พระราชาได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ศูนย์รวมตะวันยังจัดให้มีพื้นที่การเรียนรู้ ที่เปรียบเสมือนห้องปฏิบัติการทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติร่วมกัน ใคร่ครวญไตร่ตรองร่วมกัน จนเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ต่อการนำแนวทางของศาสตร์พระราชาและแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ทั้งในส่วนการดำเนินชีวิต การเรียน การทำงาน และการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทย รวมทั้งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าค่าย ไปประยุกตใช้ในการจัดทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนาคต

© Copyright 2020 - สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม