ค่ายโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

   วันที่ 7-9 กันยายน 2559  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก  ได้นำนักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 ห้อง SMART แผนการเรียนวิทย์-คณิต จำนวน 82 คน มาเข้าค่ายฝึกอบรม “เยาวชนรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ที่ศูนย์รวมตะวัน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเรียนรู้กระบวนการด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจากการปฏิบัติจริง

     ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีทั้งสาระความรู้และสร้างความสนุกสนานให้น้องๆมากมาย   อาทิ กิจกรรมเดินป่า สำรวจนิเวศแหล่งน้ำและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งน้ำเพื่อวัดคุณภาพของแหล่ง กิจกรรมทำโป่งเทียม แหล่งอาหารของสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระ กิจกรรมชมการอนุรักษ์วัวแดง กิจกรรมการชมเขื่อนศรีนครินทร์ศึกษากระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำ  กิจกรรมโลกไร้ตะวันและกิจกรรม  กิจกรรมเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 5 ฐาน

     กิจกรรมในวันสุดท้าย คือ  กิจกรรม “seed bomb” ที่ให้น้องๆช่วยกันปั้นเมล็ดพันธุ์ของพืชชนิดต่างกับดินเหนียวให้กลายเป็นลูก seed bomb แล้วนำไปยิงเข้าไปในพื้นที่ป่าเพื่อให้  seed bomb เจริญเติบโตเป็นต้นไม้ต่อไป และกิจกรรมต้นไม้แห่งความดีที่ให้น้องๆทุกคนช่วยการวาดต้นไม้ที่เกิดจากคำสัญญาในการช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ทุกคนจะนำไปปฏิบัติหลังจบกิจกรรมค่ายนี้ไป

      หลังจบกิจกรรมค่ายฝึกอบรม 3 วัน 2 คืนแล้วนอกจากจะได้รับความสนุกสนานในกิจกรรมแล้วหวังว่าน้องๆจะได้รับความรู้ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

ค่ายโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก