ค่ายโรงเรียนแกลง วิทยสถาวร จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 12-14 ตุลาคม 2558  โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”  จังหวัดระยอง  ได้นำนักเรียนชั้น ม.3 จำนวน 75 คน มาเข้าค่ายฝึกอบรม “รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” ที่ศูนย์รวมตะวัน กาญจนบุรี เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และเล็งเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมต่อการดำรงชีวิตประจำวันและกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

001

ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีทั้งสาระความรู้และสร้างความสนุกสนานให้น้องๆมากมาย   อาทิ กิจกรรมการชมเขื่อนศรีนครินทร์ศึกษากระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำ  กิจกรรมการเดินป่าศึกษาผลกระทบจากเสาไฟฟ้าพาดผ่านผืนป่า กิจกรรมโลกไร้ตะวันและกิจกรรม Walk Rally พลังงาน เรียนรู้สถานการณ์พลังงาน ความรู้เรื่องพลังงาน  กิจกรรมสถานีความรู้ 5 สถานี เรียนรู้วิธีการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน และในวันสุดท้ายจะเป็นกิจกรรม “อนุรักษ์พลังงานทำได้ไม่ยาก” ที่ช่วยชี้ให้น้องๆเห็นถึงประโยชน์ของการลดใช้พลังงาน  ซึ่งจะทำให้น้องๆเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมได้มากยิ่งขึ้น

002

กิจกรรมค่ายฝึกอบรมตลอด 3 วัน2 คืน เต็มไปด้วยความสนุกสนาน น้องๆได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ที่โรงเรียน และปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   28/10/2015