งานมหกรรมสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ คืน (ความ) สุข (ภาพ) แรงงานไทย ก้าวไกล มาตรฐานสากล

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานมหกรรมสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ “คืน (ความ) สุข (ภาพ) แรงงานไทย ก้าวไกล…มาตรฐานสากล” เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุม ที.โอ.ที. แจ้งวัฒนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการที่ได้มีความพยายามในการสร้างเสริมสุขภาพแรงงานและส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติเพื่อคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของแรงงาน ซึ่งจัดเป็นการยกระดับสถานประกอบการสู่มาตรฐาน AEC หรือมาตรฐานสากล ซึ่งมีสถานประกอบการจากทั่วประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานที่มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลแรงงาน หน่วยงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ภาคีเครือข่ายด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และเครือข่ายสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ (คสส.) เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย

001
ครั้งนี้ยังมีการเสวนา ในหัวข้อ “รู้จัก พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่” โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ นพ.ชัย กฤติยาภิชาตกุล ประธานวิชาการ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ดำเนินรายการ: ผศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการเสวนาถึงข้อเท็จจริง และความจำเป็น ของ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่ รวมถึงการเตรียมความพร้อม (ก่อนใคร) ของสถานประกอบการเมื่อมี พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่ โดยมีไฮไลท์ของช่วงนี้คือ สานพลังเสริมแรงสนับสนุน พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่ ภายในงานทางสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้มีการจัดนิทรรศการ “การขับเคลื่อนสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ ปลอดบุหรี่ เหล้า และอุบัติเหตุ” พร้อมด้วยสถานประกอบการและภาคีเครือข่ายร่วมจัดแสดงผลงาน เพื่อให้สถานประกอบกิจการต่างๆ ที่สนใจได้ศึกษาข้อมูลจากนิทรรศการในครั้งนี้อีกด้วย

002

และงานครั้งนี้ปิดท้ายด้วยการมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการที่ได้ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพของพนักงานด้วยการควบคุมปัจจัยเสี่ยงตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมการขับเคลื่อนสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมี ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ ผศ.ดร.จิรพล สินธุนาวา อุปนายกสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้

003

004

รายละเอียดข่าวและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.healthyenterprise.org/

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   21/08/2015